Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3094959
(11)  Číslo patentu  40838 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15700514.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.01.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3094959 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201400829 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.01.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/08  G01N 3/20  G01N 33/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2015/050002 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/107323 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DS Smith Packaging Ltd; 350 Euston Road, London NW1 3AX; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RICH David George; 7 Eskwood Walk, Goole Yorkshire DN14 5LW; GB;
JENKINS Lyndon Geraint; 72 Wentwood View, Caldicot Monmouthshire NP26 4QH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Zariadenie na testovanie dosiek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.01.2024 
   Maximálna platnosť do  02.01.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3094959
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 05.12.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3094959
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.12.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3094959
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 13.12.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.12.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.12.2022 Typ Odoslané
EP 3094959
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku