Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2942452
(11)  Číslo patentu  30807 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15466005.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2942452 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20140313 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 13/08  E04B 1/41   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lugriflex s.r.o.; Nová ctvrt' 287/21, 750 02 Prerov VI - Ujezdec; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Grigárek, Lubomír; Jasínkova 356/19, 750 02 Prerov I-Mesto; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Systém oddeliteľného uchytenia výrobkov na povrchy obsahujúce komponenty z velcro (suchého zipsu), určené najmä pre stavebný priemysel 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.05.2019 
   Maximálna platnosť do  04.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.02.2020 2/2020 MM4A
 
EP 2942452
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.12.2018 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 05.04.2019 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2942452
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2942452
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.12.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2a Opis 18.03.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 18.03.2019 Typ Doručené
3 Oznámenie inde neuvedené 19.03.2019 Typ Doručené
4 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.03.2019 Typ Doručené
4a Opis 21.03.2019 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 26.03.2019 Typ Odoslané
6 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 09.04.2019 Typ Platba
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.06.2019 Typ Odoslané
EP 2942452
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku