Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3011944
(11)  Číslo patentu  27799 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15382510.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3011944 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201431561 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61J 1/10  A61J 1/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grifols, S.A.; C/Jesús y María, 6, 080 22 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOIRA BONHORA, JORDI; C/ Holanda 42-D, 08228 Terrassa Barcelona; ES;
FABA VILELLA, MIQUEL; Lluis Sagnier 67, 2-2, 08032 Barcelona; ES;
FLETA COIT, DANIEL; C/ Serrat Del Rocs, 44, 08415 Bigues Barcelona; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob aseptického plnenia vrecka  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.10.2023 
   Maximálna platnosť do  16.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 3011944
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3011944
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 23.07.2018 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.10.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.10.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.09.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3011944
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2018 Typ Doručené
Opis 12.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
EP 3011944
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku