Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3029063
(11)  Číslo patentu  33195 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15201713.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3029063 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161500863 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/72   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  12731288.2 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVARTIS AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Van Wyk, Michiel; Bennenbodenrain 14, 3032 Hinterkappelen; CH;
Kleinlogel, Sonja; Bennenbodenrain 14, 3032 Hinterkappelen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Na svetlo citlivý chimérny GPCR proteín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  12731288.2 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 24.11.2022 22/2022 PC4A
 
EP 3029063
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.01.2020 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3029063
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2020 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.05.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3029063
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.01.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.01.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 31.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 31.01.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 24.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 24.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.11.2022 Typ Odoslané
EP 3029063
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 03.11.2022 NOVARTIS AG Arctos Medical AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku