Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3023106
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15201196.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3023106 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  422723 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2651437 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A.; Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GODART, Stephane Andre Georges; GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart; BE;
LAANAN, Amina; GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart; BE;
LEMOINE, Dominique Ingrid; GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozícia s mykobakteriálnym antigénom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2651437 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3023106
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3023106
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 09.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 09.10.2019 Typ Doručené
2c Opis 09.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2019 Typ Odoslané
EP 3023106
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku