Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3037529
(11)  Číslo patentu  30961 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15200797.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3037529 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201384 P, 281240 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2008, 13.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 9/26  A61K 47/60  A61K 47/61  A61K 47/64  A61K 38/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  09804345.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Halozyme, Inc.; 11388 Sorrento Valley Road, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wei, Ge; 11530 Miro Circle, San Diego, CA 92131; US;
Panneerselvam, Krishnasamy; 14917 Morningside Drive, Poway, CA 92064; US;
Frost, Gregory I.; 1438 North Ocean Blvd., Palm Beach, FL 33480; US;
Bookbinder, Louis; 14823 Gable Ridge Road, San Diego, CA 92128; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Predĺžené rozpustné polypeptidy PH20 a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  09804345.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.12.2023 
   Maximálna platnosť do  09.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
 
EP 3037529
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.05.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3037529
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.10.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3037529
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.05.2019 Typ Doručené
Opis 14.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 14.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 14.05.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.05.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.07.2019 Typ Odoslané
EP 3037529
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku