Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3135404
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15200292.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3135404 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500462015, 500822015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.08.2015, 14.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK, SK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 25/00  C22C 1/08  C22C 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV; Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Simančík František, Dr.Ing.; Pečnianska 13, 851 01 Bratislava 5; SK;
Pavlík Ľubomír, Ing.; A. Dubčeka 34/52, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK;
Španielka Ján, Ing.,PhD.; Cinobaňa 87, 985 22 Cinobaňa; SK;
Tobolka Peter, Ing.; Holíčska 23, 851 05 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby súčiastky z kovovej peny, súčiastka vyrobená uvedeným spôsobom a forma na uskutočňovanie spôsobu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3135404
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3135404
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2021 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
2b Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
2c Opis 03.05.2021 Typ Doručené
2d Výkresy 03.05.2021 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2021 Typ Odoslané
EP 3135404
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.05.2021 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Ustav materialov a mechaniky strojov SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku