Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3056492
(11)  Číslo patentu  38935 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15199355.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  3056492 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  617334 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  23.02.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  A61K 47/12  A61P 31/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  05825344.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AbbVie Inc.; 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zhang, Geoff, G.; 1014 Dawes Street, Libertyville, IL 60048; US;
Bradley, Michael, F.; 16017 Se 251st Street, Covington, WA 98042; US;
Barnes, David, M.; 617 Lakewood Avenue, Lake Villa, Illinois 60046; US;
Henry, Rodger; 33067 Tomahawk Court, Wildwood, Illinois 60030; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Meglumínová soľ a jej kryštalické formy liečiva (delafloxacín) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  05825344.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.10.2023 
   Maximálna platnosť do  07.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 23.02.2022 4/2022 SC4A
 
EP 3056492
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.12.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3056492
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.12.2021 929,00 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 19.09.2022 531,00 EUR 18
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 20.09.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3056492
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 15.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 15.12.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.12.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.02.2022 Typ Odoslané
EP 3056492
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku