Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3178864
(11)  Číslo patentu  29197 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15198679.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3178864 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 63/668  C09D 151/08  C08J 7/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF Coatings GmbH; Glasuritstrasse 1, 481 65 Münster; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Steinmetz, Bernhard; Zum Schnellert 19, 97535 Rütschenhausen; DE;
Hoffmann, Peter; Erlengrund 215, 48308 Senden; DE;
Reuter, Hardy; An der Vogelrute 28, 48167 Münster; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Karboxyfunkčné reakčné produkty na báze polyéterov a vodné základové laky obsahujúce reakčné produkty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.12.2023 
   Maximálna platnosť do  09.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 3178864
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3178864
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 06.12.2018 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.11.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.11.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3178864
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2018 Typ Doručené
Opis 22.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.02.2019 Typ Odoslané
EP 3178864
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku