Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3176140
(11)  Číslo patentu  31426 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15197374.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3176140 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 28/10  C04B 28/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Imertech; 43 Quai de Grenelle, 75015 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUGAJSKI, Jerzy; Seehügelweg 1/c, 9500 Villach; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Žiaruvzdorný magnéziový cement 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2023 
   Maximálna platnosť do  01.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
 
EP 3176140
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.07.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3176140
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.01.2020 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3176140
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 02.07.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.07.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 06.08.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 12.08.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.08.2019 Typ Odoslané
EP 3176140
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku