Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3042915
(11)  Číslo patentu  28505 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15197076.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3042915 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  217931 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.07.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/47  A61K 38/17  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2438083 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Promedior Inc.; 101 Hartwell Avenue, Lexington, MA 02421-3125; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WILLETT, W. Scott; 3820 Comley Circle, Doylestown, PA 18902; US;
CAIMI, Richard J.; 1811 Norristown Road, Maple Glen, PA 19002; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(54)  Názov  Deriváty sérového amyloidu P a ich príprava a použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2438083 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.06.2023 
   Maximálna platnosť do  04.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 3042915
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3042915
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.05.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.05.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.05.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.05.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3042915
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 24.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 24.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
EP 3042915
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku