Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3171115
(11)  Číslo patentu  31746 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15195092.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3171115 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F28F 3/04  F24H 1/12  F24H 1/52  F28D 9/00  F28D 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alfa Laval Corporate AB; PO Box 73, 221 00 Lund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MASGRAU, Marcello; Nørre Farimagsgade 31, 1364 Copenhagen; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Doska pre zariadenie na výmenu tepla a zariadenie na výmenu tepla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3171115
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.10.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3171115
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.07.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.07.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 24.07.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 24.07.2019 Typ Doručené
2c Opis 24.07.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.09.2019 Typ Odoslané
EP 3171115
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku