Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3034075
(11)  Číslo patentu  28841 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15191241.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  3034075 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  860840 P, 861459 P, 957236 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.11.2006, 29.11.2006, 22.08.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/198  A61K 31/519  C07D 487/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2099447 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Incyte Holdings Corporation; 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHUO, Jincong; 17 Forwood Drive, Boothwyn, PA 19061; US;
METCALF, Brian; 297 Lakefield Place, Moraga, CA 94556; US;
XU,Meizhong; 8 Fritze Court, Hockessin, DE 19707; US;
HE, Chunhong; 34 Overlook Circle, Boothwyn, PA 19061; US;
ZHANG, Colin; 309 Daniel Drive, Ambler, PA 19002; US;
QIAN, Ding-quan; 10 Donald Preston Drive, Newark, DE 19702; US;
BURNS, David M.; 7525 Claridge Street, Philadelphia, PA 19111; US;
LI, Yunlong; 1 Pin Oak Drive, Chadds Ford, PA 19317; US;
YAO, Wenqing; 748 Meadowbank Road, Kennett Square, PA 19348; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Imidazotriazíny a imidazopyrimidíny ako inhibítory kinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2099447 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.11.2022 
   Maximálna platnosť do  19.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 03/2019 SC4A
 
EP 3034075
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2018 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.10.2019 13 298,50 EUR
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2020 14 331,50 EUR
4 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3034075
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2018 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 25.10.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 25.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 25.10.2018 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.10.2018 Typ Doručené
3a Príloha inde neuvedená 16.10.2018 Typ Doručené
3b Opis 16.10.2018 Typ Doručené
3c Sprievodný list 16.10.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 3034075
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku