Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2982696
(11)  Číslo patentu  30995 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15185767.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2982696 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  112323 P, 183291 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2008, 02.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/46  A61P 35/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2342227 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Research (Munich) GmbH; Staffelseestrasse 2, 814 77 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZUGMAIER, Gerhard; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestrasse 2, 81477 Munich; DE;
DEGENHARD, Evelyn; Lenzfrieder Strasse 14, 80637 Munich; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Liečba akútnej lymfoblastickej leukémie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2342227 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 08/2019 SC4A
 
EP 2982696
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.10.2019 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2020 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2982696
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.05.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.05.2019 Typ Doručené
2a Opis 17.05.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 17.05.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 17.05.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.07.2019 Typ Odoslané
EP 2982696
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku