Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2985039
(11)  Číslo patentu  28947 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15185714.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.03.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  2985039 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  550015 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.03.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 51/00  A61K 39/42  A61K 39/40  A61K 47/18  A61K 47/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  05731866.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ReVance Therapeutics, Inc.; 7555 Gateway Blvd., Newark, CA 94560; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dake, Michael D.; 665 Gerona Road, Stanford, CA 94305; US;
Waugh, Jacob M.; 555 Bryant St., 817, Palo Alto, CA 94301; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Lokálna aplikácia a transdermálne dodanie botulotoxínov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  05731866.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.03.2022 
   Maximálna platnosť do  03.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2985039
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2985039
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 01.03.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.03.2020 796,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.02.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2985039
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2018 Typ Doručené
Opis 19.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.01.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 01.06.2022 Typ Odoslané
EP 2985039
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku