Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2977239
(11)  Číslo patentu  25001 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15184918.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.08.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2977239 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  50392011, 50442011 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.08.2011, 30.08.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK, SK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60F 5/02  B64C 37/00  B64C 3/56   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  12783374.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AeroMobil, s.r.o.; Prípojná 5, Bratislava-Pod.Biskup. 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLEIN Stefan; Martinská 14, 949 01 Nitra 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Hybridné dopravné vozidlo pre súš a vzduch, a metóda transformovania takého vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  12783374.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.08.2022 
   Maximálna platnosť do  22.08.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2018 1/2018 SC4A
 
EP 2977239
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.10.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2977239
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.08.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.07.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.07.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.08.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.08.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2977239
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2017 Typ Doručené
Opis 12.07.2017 Typ Doručené
Plná moc 12.07.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 12.07.2017 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 03.10.2017 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.10.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 20.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 20.11.2017 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.12.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 08.07.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 15.07.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 07.09.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.09.2021 Typ Doručené
Plná moc 27.09.2021 Typ Doručené
Plná moc 27.09.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 27.09.2021 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.09.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 03.11.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 2977239
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.11.2021 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Brichtová Tatiana, JUDr.
AeroMobil, s.r.o. Aeromobil S.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku