Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2993450
(11)  Číslo patentu  29708 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15182763.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2993450 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014217598 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01H 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V.; Volmerstrasse 3, 12489 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Döbler, Dirk; Blossiner Chaussee 1, 15754 Friedersdorf (Heidesee); DE;
Heilmann, Gunnar; Pfarrstraße 101, 10317 Berlin; DE;
Meyer, Andy; Oldenburger Str. 18, 10551 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a usporiadanie na zachytávanie akustických a optických informácií ako aj zodpovedajúci počítačový program a zodpovedajúce počítačovo čitateľné úložné médium 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.08.2022 
   Maximálna platnosť do  27.08.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2993450
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2993450
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.08.2019 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.08.2020 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.08.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2993450
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 07.01.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 07.01.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 07.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2993450
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku