Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3066996
(11)  Číslo patentu  37836 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15181455.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3066996 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0900981, 0900957, 0900959, 0900960, 0900962, 0900963, 0900965, 0900966, 0900968, 0900969, 0900970, 0900972, 0900973, 0900974, 0900976, 0900978, 0900958, 229738 P, 229739 P, 229743 P, 229745 P, 229746 P, 229747 P, 229748 P, 229751 P, 229752 P, 229755 P, 229761 P, 229767 P, 229778 P, 229786 P, 229789 P, 229796 P, 229735 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 10.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009, 30.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SE, US, US, US, US, US, US, US, US, US, US, US, US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/16  A61B 17/17  A61F 2/32  A61F 2/46  A61F 2/30  A61F 2/34  A61F 2/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2451364 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Implantica Patent Ltd.; Ideon Science Park, 223 70 Lund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FORSELL, Peter; c/o Trevisca Zugerstrasse 74, 6341 Baar; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pomôcka pre bedrový kĺb 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2451364 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.07.2022 
   Maximálna platnosť do  12.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3066996
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.07.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3066996
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 02.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 02.08.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 02.08.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 02.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3066996
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku