Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2975051
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15181155.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2975051 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  220687 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/06  C07K 16/46  A61K 39/00  C07K 16/28  C07K 16/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21160445.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DAVIS, Samuel; 332 West 88th Street Apt. B2, New York, NY 10024; US;
SMITH, Eric; 310 Lexington Avenue Apt. 4E, New York, NY 10016; US;
MACDONALD, Douglas; 260 West End Avenue Apt. 10C, New York, NY 10023; US;
OLSON, Kara Louise; 30 Prospect Street, White Plains, NY 10605; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann and Partners, s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Ľahko izolované bišpecifické protilátky s natívnym formátom imunoglobulínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21160445.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2975051
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2975051
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 27.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
EP 2975051
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku