Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2965749
(11)  Číslo patentu  28251 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15179323.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2965749 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  266368 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/10  A61K 47/02  A61K 47/32  A61K 47/36  A61K 31/165  A61P 27/02  A61K 9/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2506831 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVARTIS AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHOWHAN, Masood A.; 3521 Lake Tahoe Drive, Arlington, TX Texas 76016; US;
GHOSH, Malay; 4221 Kirkland Court, Fort Worth, TX Texas 76109; US;
HAN, Wesley Weshin; 2400 Winding Hollow Lane, Arlington, TX Texas 76006; US;
ASGHARIAN, Bahram; 7009 Lake Powell, Arlington, TX Texas 76016; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Nanočasticové suspenzie obsahujúce karboxyvinylový polymér 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2506831 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2022 
   Maximálna platnosť do  01.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2965749
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.11.2018 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.11.2019 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2020 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2965749
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.08.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 22.08.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 22.08.2018 Typ Doručené
2c Opis 22.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2965749
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku