Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2977687
(11)  Číslo patentu  30613 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15178378.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2977687 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1457225 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 1/52  F24F 1/36  F24F 1/40  F24F 11/00  F24F 1/62   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société Industrielle de Chauffage (SIC); Rue des Fondeurs, 59660 Merville; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRAVO, Hector; 78 rue Hippolyte Kahn, 69100 VILLEURBANNE; FR;
CLEMENT, Jean-Francis; 38 rue Guyonnet, 85000 LA ROCHE-SUR-YON; FR;
FONTBONNE, Erwan; 10 avenue Roberto Rossellini, 69100 VILLEURBANNE; FR;
SAISSET, Luc; 16, rue de la Reynière, 38460 VILLEMOIRIEU; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Chladiaci, klimatizačný alebo vykurovací systém s oddelenými jednotkami a skriňou obsahujúcou jednu z jednotiek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.07.2023 
   Maximálna platnosť do  24.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2977687
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2977687
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.07.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.07.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.07.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.07.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2977687
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 09.04.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.06.2019 Typ Odoslané
EP 2977687
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku