Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3111959
(11)  Číslo patentu  26264 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15175318.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3111959 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 51/02  A61K 51/10  A61K 51/12  A61P 35/00  A61K 103/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oncoinvent AS; Gullhaugveien 7, 0484 Oslo; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Westrøm Sara; Leiv Eirikssons gate 7, N-0271 N-027Oslo; NO;
Larsen Roy Hartvig; Lunden 20, N-0598 Oslo; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Rádioterapeutické častice a suspenzie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.07.2023 
   Maximálna platnosť do  03.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 5/2018 SC4A
 
EP 3111959
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3111959
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.06.2018 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.06.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.06.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.06.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3111959
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.12.2017 Typ Doručené
Opis 05.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 05.12.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.12.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.01.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.03.2018 Typ Odoslané
EP 3111959
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.03.2018 Oncoinvent AS Oncoinvent AS
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku