Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2962803
(11)  Číslo patentu  27997 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15175152.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2962803 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202014103039 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  conntronic Prozess- und Automatisierungstechnik GmbH; Endorferstraße 13, 86167 Augsburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Reverchon, Günther; Am Gasteig 6, 82335 Berg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Ergonomický zvárací stroj 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2023 
   Maximálna platnosť do  02.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2962803
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2962803
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 26.06.2018 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.06.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.06.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.06.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2962803
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.07.2018 Typ Doručené
Opis 09.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 09.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.07.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 27.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.08.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2018 Typ Odoslané
EP 2962803
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku