Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3113219
(11)  Číslo patentu  34172 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15174605.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3113219 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01L 21/683  H01L 21/78  H01L 23/29  H01L 23/31  H01L 29/06  H01L 29/861  H01L 29/74   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG; Sigmundstrasse 200, 904 31 Nürnberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Luptak, Roman; Medova 646, 92528 Puste Ulany; SK;
Krempaská, Olga; Mateja Bela 27, 921 01 Piestany; SK;
Kubovic, Michal; L.Novomeskeho 1214 / 72, 90501 Senica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Polovodičový prvok a spôsob jeho výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.06.2023 
   Maximálna platnosť do  30.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
 
EP 3113219
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.04.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3113219
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.06.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.06.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3113219
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.04.2020 Typ Doručené
Plná moc 15.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 15.04.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.06.2020 Typ Odoslané
EP 3113219
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku