Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2946790
(11)  Číslo patentu  28940 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15173612.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.02.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2946790 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2972008 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.02.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/08  A61K 38/095  A61K 39/00  A61P 25/00  C07K 7/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2334326; 18173825.3 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AC Immune SA; EPFL Innovation Park Building B, 1015 Lausanne; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mandler, Markus; c/o AFFIRIS AG, Karl-Farkas-Gasse 22, 1030 Vienna; AT;
Weninger, Harald; c/o AFFIRIS AG, Karl-Farkas-Gasse 22, 1030 Vienna; AT;
Santic, Radmila; c/o AFFIRIS AG, Karl-Farkas-Gasse 22, 1030 Vienna; AT;
Kopinits, Edith; c/o AFFIRIS AG, Karl-Farkas-Gasse 22, 1030 Vienna; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Mimotopy alfa-synukleínu a z nich odvodené vakcíny na liečenie neurodegeneratívnych porúch 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2334326; 18173825.3 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.02.2023 
   Maximálna platnosť do  23.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 12.01.2022 1/2022 PC4A
 
EP 2946790
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2946790
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.01.2019 232,00 EUR 11
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.01.2020 265,50 EUR 12
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 11.02.2021 298,50 EUR 13
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 26.01.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2946790
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 21.09.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 21.09.2018 Typ Doručené
2c Opis 21.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.01.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 14.12.2021 Typ Doručené
4a Doklad o prevode 14.12.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 14.12.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 14.12.2021 Typ Doručené
5 vyžiadanie poplatku 21.12.2021 Typ Odoslané
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.12.2021 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 04.01.2022 Typ Odoslané
EP 2946790
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 04.01.2022 AC Immune SA Affiris AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku