Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3005986
(11)  Číslo patentu  38608 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15171219.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3005986 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  136892 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.01.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/26  A61F 5/41  A61M 5/142   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2349099 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MedicalTree Patent Ltd.; Ideon Science Park, 223 70 Lund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Forsell, Peter; Route des lles 2B, 1897 Bouveret; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Infúzia liekov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2349099 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.10.2022 
   Maximálna platnosť do  09.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.01.2022 2/2022 SC4A
 
EP 3005986
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3005986
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 08.11.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3005986
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.11.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 10.11.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 10.11.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 10.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.01.2022 Typ Odoslané
EP 3005986
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku