Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2977056
(11)  Číslo patentu  28809 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15171056.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2977056 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462023446 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 9/10  A61K 38/40  A61K 45/06  A61K 31/16  A61K 31/198  A61K 31/4196  A61K 31/4412  A61P 25/28  A61K 31/4704  A61K 31/223  A61K 31/426  A61K 31/472  A61P 39/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grifols Worldwide Operations Limited; Grange Castle Business Park Grange Castle Clondalkin, Dublin 22; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROSS, DAVID A.; 304 KETTLEBRIDGE DRIVE, CARY, NC 27511; US;
CRUMRINE, RALPH CHRISTIAN; 209 ALUMNI AVE, DURHAM, NC 27713; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Transferín na použitie pri liečbe neurodegeneratívnych ochorení súvisiacich s hypoxiou indukovateľným faktorom (HIF)  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.06.2023 
   Maximálna platnosť do  08.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2977056
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2977056
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.03.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.03.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.04.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.04.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2977056
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2018 Typ Doručené
Opis 11.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2977056
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku