Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2944306
(11)  Číslo patentu  36764 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15169936.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.06.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2944306 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  814484 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.06.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 9/19  A61K 38/00  A61K 38/17  A61M 5/178  C07K 14/47  A61P 43/00  A61P 27/02  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  07809593.2 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.; 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591-6707; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRAHAM, Kenneth S.; 218 Robbout Road, Pleasant Valley, NY 12569; US;
FRYE, Kelly; 3 McVickers Lane, Mendham, New Jersey 07945; US;
FURFINE, Eric; 315 Harrington Avenue, Concord, MA 01742; US;
DIX, Daniel; 55 Memory Trail, LaGrangeville, NY 12540; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prípravky VEGF antagonistov vhodné na intravitreálne podávanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  07809593.2 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.06.2022 
   Maximálna platnosť do  14.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 08/2021 SC4A
 
EP 2944306
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 29.01.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2944306
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 12.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 12.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 12.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.05.2021 Typ Odoslané
EP 2944306
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku