Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2965896
(11)  Číslo patentu  28211 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15169523.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2965896 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014109516 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29D 30/46  B26D 1/22  B26D 1/24  B26D 7/20  B26D 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Karl Eugen Fischer GmbH; Karl-Eugen-Fischer-Strasse 6 + 8, 962 24 Burgkunstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLENNER, Ralf; St.-Josef-Siedlung 14, 96272 Hochstadt; DE;
BÄR, Manfred; Heinrich-Schneider-Straße 12, 95336 Mainleus; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rezačka na rezanie pásu kordu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.05.2023 
   Maximálna platnosť do  28.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2965896
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2965896
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.05.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.05.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.05.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.05.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2965896
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.08.2018 Typ Doručené
Opis 16.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 16.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 16.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.11.2018 Typ Odoslané
EP 2965896
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku