Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2949670
(11)  Číslo patentu  30708 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15168902.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2949670 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09015310, 10173407 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.12.2009, 19.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61P 35/00  A61P 37/00  A61K 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2510010 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dimoudis, Nikolaos; Laberstrasse 9, 82407 Wielenbach; DE;
Kaluza, Klaus; Tankenrain 3, 82362 Weilheim; DE;
Seeber, Stefan; Mitterweg 2, 82404 Sindelsdorf; DE;
Fertig, Georg; St.-Klara-Strasse 2, 82377 Penzberg; DE;
Lanzendoerfer, Martin; ., zomrel; DE;
Ries, Carola; St.-Klara-Strasse 9, 82377 Penzberg; DE;
Thomas, Marlene; Amselsteig 12, 79618 Rheinfelden; DE;
Fidler, Alexander; Barbarastrasse 10, 82377 Penzberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Protilátky s výhodným viazaním na extracelulárnu doménu 4 ľudského CSF1R a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2510010 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2023 
   Maximálna platnosť do  07.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
 
EP 2949670
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.04.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2949670
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2949670
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.04.2019 Typ Doručené
Opis 24.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 24.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 24.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.04.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.07.2019 Typ Odoslané
EP 2949670
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku