Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2949553
(11)  Číslo patentu  29545 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15168254.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2949553 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201430728 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62M 3/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grupo Carlos Serrano Vicario, S.L.; Pol. Villalonquejar, C/López Bravo 41, 09001 Burgos; ES;
Fernández Reyes, Emilio; Codón Herrera, 17 bajo B, 09006 Burgos; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SERRANO VICARIO, Diego; GRUPO CARLOS SERRANO VICARIO, S.L. POL. IND. Villalonquejar, c/ Lopez Bravo 41, 09001 Burgos; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Pedál transformovateľný na prvok proti krádeži 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.05.2019 
   Maximálna platnosť do  19.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.02.2020 2/2020 MM4A
 
EP 2949553
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2949553
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2949553
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 19.12.2018 Typ Doručené
1a Opis 19.12.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 19.12.2018 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 27.12.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 27.12.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 27.12.2018 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 03.01.2019 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2949553
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku