Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2957693
(11)  Číslo patentu  27519 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15168149.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2957693 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014211674 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 17/00  E05B 63/00  E05C 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG; August-Winkhaus-Strasse 31, D-48291 Telgte; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Niehues, Stefan; Neuwarendorf 71, 48231 Warendorf; DE;
Theising, André; Raiffeisenstr. 19, 48268 Greven; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pridržiavací prvok pre diel kovania rozvorovej tyče 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.05.2022 
   Maximálna platnosť do  19.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 09/2018 SC4A
 
EP 2957693
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 17.05.2018 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.05.2019 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.05.2020 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2957693
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2018 Typ Doručené
1a Opis 07.06.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 07.06.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 07.06.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.06.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.08.2018 Typ Odoslané
EP 2957693
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku