Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2945271
(11)  Číslo patentu  25746 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15167815.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2945271 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20140059269, 20140168789 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2014, 28.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 5/458  H02M 1/32  H02M 3/335   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SOLUM Co., Ltd.; 6F, Build A, 357, Guseong-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gong Jung Chul; c/o Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd., (Maetan-Dong) 150, Maeyoung-Ro, Youngtong-Gu, Suwon-Si, 443-743 Gyeonggi-Do; KR;
Cho Hwan; c/o Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd., (Maetan-Dong) 150, Maeyoung-Ro, Youngtong-Gu, Suwon-Si, 443-743 Gyeonggi-Do; KR;
Jang Ho Joon; c/o Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd., (Maetan-Dong) 150, Maeyoung-Ro, Youngtong-Gu, Suwon-Si, 443-743 Gyeonggi-Do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Ovládacie zariadenie synchrónneho usmerňovača a napájacieho zdroja 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.05.2022 
   Maximálna platnosť do  15.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 03/2018 SC4A
2 Zmeny adries 02.04.2019 04/2019 TE4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.04.2019 04/2019 PC4A
4 Prevody a prechody práv na európske patenty 12.05.2021 09/2021 PC4A
 
EP 2945271
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 11.04.2018 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 08.04.2019 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.05.2020 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.04.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2945271
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 06.11.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 06.11.2017 Typ Doručené
2c Sprievodný list 06.11.2017 Typ Doručené
2d Opis 06.11.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.02.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 16.01.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 16.01.2019 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prevodu 17.01.2019 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 17.01.2019 Typ Doručené
5b Plná moc 17.01.2019 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.01.2019 Typ Platba
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 17.01.2019 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis prevodu 29.04.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 29.04.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 29.04.2021 Typ Doručené
9c Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.05.2021 Typ Platba
11 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 05.05.2021 Typ Odoslané
EP 2945271
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.03.2019 SOLUM CO., LTD. SOLUM CO., LTD.
2 Prevod majiteľa 22.03.2019 SoluM (Hefei) Semiconductor Co., Ltd. SOLUM CO., LTD.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 22.03.2019 PATENTSERVIS Bratislava, a.s. Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o.
4 Prevod majiteľa 05.05.2021 SOLUM Co., Ltd. SoluM (Hefei) Semiconductor Co., Ltd.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 05.05.2021 FAJNOR IP, s.r.o. PATENTSERVIS Bratislava, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku