Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2959977
(11)  Číslo patentu  29561 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15165986.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2959977 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14173652 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B04B 3/02  B04B 11/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ferrum Process Systems AG; Industriestrasse 11, 5503 Schafisheim; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Keller, Nik; Im Zelgli 9, 8307 Effrektion; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Dvojitá tlačná odstredivka a zariadenie tlačného dna 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.04.2023 
   Maximálna platnosť do  30.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
 
EP 2959977
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.01.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.09.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2959977
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.03.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.04.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.04.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.04.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2959977
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.12.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 20.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 10.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 10.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 10.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 10.09.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 22.10.2020 Typ Odoslané
EP 2959977
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.10.2020 Ferrum Process Systems AG Ferrum AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku