Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2933197
(11)  Číslo patentu  22871 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15165767.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2933197 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.09.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10292013, 7582013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.05.2013, 11.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH, CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65B 27/04  B65B 13/04  B65B 13/18  B65B 57/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2789540 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PackSys Global AG; Joweid Zentrum 1, 8630 Rüti; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Benz Gottlieb; Birkenweg 4, 8890 Flums; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na balenie trubičiek alebo téglikov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2789540 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.02.2022 
   Maximálna platnosť do  06.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2017 06/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 2933197
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 31.01.2017 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 25.01.2018 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.02.2019 6 232,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.01.2020 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.02.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2933197
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.12.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.12.2016 Typ Platba
3 Plná moc 13.12.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.05.2017 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 02.08.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prechodu 02.08.2021 Typ Doručené
6a Plná moc 02.08.2021 Typ Doručené
6b Doklad o prechode 02.08.2021 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2021 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 2933197
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.09.2021 Texa AG Texa AG
2 Prevod majiteľa 27.09.2021 PackSys Global AG Texa AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku