Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2913434
(11)  Číslo patentu  29727 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15160664.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2913434 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  271505 P, 273703 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.07.2009, 07.08.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D07B 1/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2456918 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hampidjan HF; Skarfagar ar 4, 104 Reykjavik; IS 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Erlendsson, Hjortur; Brekkusmara 2, 201 Kopavogur; IS 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Proces vytvárania oka na konci lana 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2456918 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.07.2023 
   Maximálna platnosť do  22.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2913434
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2913434
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2913434
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 08.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 08.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2913434
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku