Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2987506
(11)  Číslo patentu  29381 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15155653.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2987506 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414463176 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 9/12  B60H 3/00  B60R 11/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Esses Alfred; 1860 East 7th Street, Brooklyn, NY 11223; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Esses, Alfred; 1860 East 7th Street, Brooklyn, NY 11223; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Držiak mobilného prístroja a osviežovač vzduchu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.02.2019 
   Maximálna platnosť do  18.02.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 05.11.2019 11/2019 MM4A
 
EP 2987506
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2987506
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2987506
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 12.12.2018 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 03.12.2018 Typ Doručené
2a Opis 03.12.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 03.12.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 18.12.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 18.12.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.03.2019 Typ Odoslané
EP 2987506
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku