Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2955190
(11)  Číslo patentu  27159 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15154759.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.07.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  2955190 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0317009 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.07.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 19/10  A61K 31/7068  A61K 31/7072  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1646639 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NuCana plc; 77-78 Cannon Street, London EC4N 6AF; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  McGuigan Christopher; 2 Alfreda Road, Whitchurch, Cardiff CF4 1EH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Chemické zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1646639 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.07.2023 
   Maximálna platnosť do  20.07.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 8/2018 SC4A
 
EP 2955190
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.04.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2955190
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.06.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 26.06.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 13.07.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 21.06.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 21.06.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2955190
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.04.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.05.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 21.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.07.2018 Typ Odoslané
EP 2955190
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku