Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2918604
(11)  Číslo patentu  26692 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15154416.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2918604 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  112323 P, 183291 P, 221269 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2008, 02.06.2009, 29.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/46  C07K 16/30  A61K 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2344539 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Research (Munich) GmbH; Staffelseestrasse 2, 814 77 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zugmaier Gerhard; Bavariastrasse 9a, 803 36 Munich; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Liečenie pediatrickej akútnej lymfoblastickej leukémie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2344539 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 06/2018 SC4A
 
EP 2918604
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2018 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.10.2019 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2020 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2918604
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.02.2018 Typ Doručené
1a Opis 20.02.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 20.02.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 20.02.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.02.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.05.2018 Typ Odoslané
EP 2918604
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku