Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2932981
(11)  Číslo patentu  37869 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15152442.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.09.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  2932981 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200301367, 505739 P, 200301789, 526847 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.09.2003, 25.09.2003, 04.12.2003, 04.12.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK, US, DK, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/54  C07K 14/605  A61P 3/10  A61P 1/04  A61P 1/14  A61P 3/04  A61P 3/06  A61P 9/10  A61P 9/12  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  04762844.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVO NORDISK A/S; Novo Allé, 2880 Bagsværd; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Johansen, Nils Langeland; Novo Allé, 2880 Bagsværd; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Albumín viažuce deriváty GLP-1 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  04762844.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.09.2022 
   Maximálna platnosť do  17.09.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2932981
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 30.08.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2932981
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 04.08.2021 Typ Doručené
1b Zoznam sekvencií 04.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 04.08.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 04.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 2932981
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku