Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2899132
(11)  Číslo patentu  29127 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15150265.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.01.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2899132 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014100742, 102014108853 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.01.2014, 25.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 19/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH; Saarstrasse, In den Röhrenwerken, 66359 Bous; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wintrich, Andreas; Klosterstraße 32a, 66687 Wadern-Nunkirchen; DE;
Getting, Alexander; Bliesstraße 14, 66763 Dillingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zásobník s uzatvárateľným nakladacím otvorom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.01.2021 
   Maximálna platnosť do  07.01.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 29.09.2021 18/2021 MM4A
 
EP 2899132
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2899132
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.12.2018 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.12.2019 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2899132
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 09.11.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 09.11.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 09.11.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.02.2019 Typ Odoslané
EP 2899132
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku