Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2918588
(11)  Číslo patentu  24821 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15150036.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2918588 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  346767 P, 201061426716 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.05.2010, 23.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/519  C07D 471/22  C07D 487/04  C07D 498/22  C07D 519/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  11728970.2 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Array Biopharma, Inc.; 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Andrews Steven Wade; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, CO Colorado 80301; US;
Condroski Kevin Ronald; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, CO Colorado 80301; US;
Haas Julia; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, CO Colorado 80301; US;
Jiang Yutong; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, CO Colorado 80301; US;
Kolakowski Gabrielle R.; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, CO Colorado 80301; US;
Seo Jeongbeob; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, CO Colorado 80301; US;
Yang Hong-Woon; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, CO Colorado 80301; US;
Zhao Qian; c/o Array Biopharma, Inc., 3200 Walnut Street, Boulder, CO Colorado 80301; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Makrocyklické zlúčeniny ako inhibítory TRK kinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  11728970.2 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
 
EP 2918588
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2918588
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.06.2017 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.05.2018 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.04.2019 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.04.2020 199,00 EUR 10
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.04.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2918588
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2017 Typ Platba
2 Žiadosť o opravu 31.07.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 31.07.2017 Typ Doručené
3 Plná moc 24.08.2017 Typ Doručené
4 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.07.2017 Typ Doručené
4a Sprievodný list 24.07.2017 Typ Doručené
4b Opis 24.07.2017 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2017 Typ Odoslané
EP 2918588
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku