Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2993391
(11)  Číslo patentu  29557 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15002543.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2993391 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014903532, 2015900992 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.09.2014, 19.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU, AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F21V 7/00  F21V 23/00  F21V 7/16  F21Y 103/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hygro International Pty Limited; Unit 3 / 15 Orchard Road, Brookvale, NSW 2100; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CRONK, Paul Andrew; 15 Orchard Road, Brookvale NSW 2100; AU;
REYNOLDS, Christopher; 5408 NE Street Building A, Vancouver WA 98665; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Svietidlo a komponenty svietidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.08.2021 
   Maximálna platnosť do  27.08.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.04.2022 8/2022 MM4A
 
EP 2993391
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2993391
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.08.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.08.2020 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2993391
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 19.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 07.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 07.03.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2993391
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku