Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2945376
(11)  Číslo patentu  34644 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15001465.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2945376 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110108452 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.10.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/70  H04N 19/157  H04N 19/593  H04N 19/11  H04N 19/176  H04N 19/91  H04N 19/105  H04N 19/61  H04N 19/117  H04N 19/182   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  12844183.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INNOTIVE LTD; Hill Dickinson LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street, London, EC2A 2EW; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Park, Shin Ji; 103-1301 Boramae Parkvill 711 Sindaebang 2-dong Dongjak-gu, 156-1855 Seoul; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na dekódovanie obrazu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  12844183.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.04.2023 
   Maximálna platnosť do  20.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 9/2020 SC4A
 
EP 2945376
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.06.2020 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2945376
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.04.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.05.2022 464,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2945376
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 29.06.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.07.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.08.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Typ Odoslané
EP 2945376
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku