Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2944418
(11)  Číslo patentu  31207 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15001419.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2944418 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014208994, 102014223761 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.05.2014, 20.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23P 19/06  B21J 15/02  B23K 20/12  F16B 25/00  F16B 25/10  B23K 20/16  F16B 5/04  B23K 101/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DEPRAG Schulz GmbH u. Co.; Carl-Schulz-Platz 1, 92224 Amberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pfeiffer, Rolf; Lipowskystr. 1, DE - 92224 Amberg; DE;
Zinn, Gerd; Bürgermeister-Lederer-Straße 15, DE - 92242 Hirschau; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Zariadenie na spájanie konštrukčných dielov, najmä pomocou priameho zoskrutkovania, špeciálne pomocou pretlačovacieho dierovacieho skrutkovania alebo pomocou trecieho zvárania, ako aj spôsob spájania konštrukčných dielov, najmä pomocou priameho zoskrutkovania alebo pomocou trecieho zvárania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.05.2023 
   Maximálna platnosť do  12.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
 
EP 2944418
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.06.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2944418
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.05.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.05.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.05.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2944418
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 09.07.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2019 Typ Odoslané
EP 2944418
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku