Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2944418
(11)  Patent Number  31207 
(96)  European Application Number  15001419.9 
(96)  European Application Date  12.05.2015 
(97)  European Patent Number  2944418 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  13.03.2019 
(31)  Priority Number  102014208994, 102014223761 
(32)  Priority Date  13.05.2014, 20.11.2014 
(33)  Country or Authority of Priority  DE, DE 
(97)  European Application Publication Date  18.11.2015 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.09.2019 
(51)  International Patent Classification  B23P 19/06  B21J 15/02  B23K 20/12  F16B 25/00  F16B 25/10  B23K 20/16  F16B 5/04  B23K 101/18   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  DEPRAG Schulz GmbH u. Co.; Carl-Schulz-Platz 1, 92224 Amberg; DE 
(72)  Inventor(s)  Pfeiffer, Rolf; Lipowskystr. 1, DE - 92224 Amberg; DE;
Zinn, Gerd; Bürgermeister-Lederer-Straße 15, DE - 92242 Hirschau; DE 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Zariadenie na spájanie konštrukčných dielov, najmä pomocou priameho zoskrutkovania, špeciálne pomocou pretlačovacieho dierovacieho skrutkovania alebo pomocou trecieho zvárania, ako aj spôsob spájania konštrukčných dielov, najmä pomocou priameho zoskrutkovania alebo pomocou trecieho zvárania 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  12.05.2022 
   Patent in Force maximum until  12.05.2035 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
 
EP 2944418
S/N Fee Title Date Year Fee
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.05.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.05.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2021 7 132,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2944418
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.06.2019 Type Delivered
1a Sprievodný list 10.06.2019 Type Delivered
1b Opis 10.06.2019 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2019 Type Payment
3 Doplnenie materiálov 09.07.2019 Type Delivered
3a Plná moc 09.07.2019 Type Delivered
3b Sprievodný list 09.07.2019 Type Delivered
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2019 Type Sent document
EP 2944418
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku