Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2923813
(11)  Číslo patentu  40635 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15000933.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2923813 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009023684, 102010010330 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.06.2009, 04.03.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 44/58  B29C 33/56  B29C 33/30  B29C 33/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2437921 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wiesmayer, Otto; Föhrengasse 48, 933 33 Neustadt/Donau; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wiesmayer Otto; Föhrengasse 48, 933 33 Neustadt/Donau; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Vložky formy pre formu tvarovaného dielu a spôsob výroby tvarovaného dielu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2437921 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.06.2023 
   Maximálna platnosť do  02.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 2923813
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2923813
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2923813
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 24.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2022 Typ Odoslané
EP 2923813
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku