Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2905525
(11)  Číslo patentu  23864 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15000018.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.01.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2905525 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  242014, 4102014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.01.2014, 26.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT, AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 26/30  F16P 1/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fitz Martin; Fuchsfeld 8, 6890 Lustenau; AT;
Köhlmeier Erich; Lehenweg 22, 6971 Hard; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fitz Martin; Fuchsfeld 8, 6890 Lustenau; AT;
Köhlmeier Erich; Lehenweg 22, 6971 Hard; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Zostava s prinajmenšom jednou oblasťou pôsobenia pre prinajmenšom jeden laser 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.01.2022 
   Maximálna platnosť do  07.01.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
2 Opravy dátumov 04.12.2017 12/2017 TF4A
 
EP 2905525
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2905525
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 02.01.2018 82,50 EUR 4
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.12.2018 99,50 EUR 5
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.01.2020 116,00 EUR 6
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.12.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2905525
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.03.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.03.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 23.03.2017 Typ Doručené
2b Opis 23.03.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 14.04.2017 Typ Doručené
3a Sprievodný list 14.04.2017 Typ Doručené
3b Plná moc 14.04.2017 Typ Doručené
3c Plná moc 14.04.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.09.2017 Typ Odoslané
5 Žiadosť o opravu 19.10.2017 Typ Doručené
6 všeobecný referátnik 16.11.2017 Typ Odoslané
EP 2905525
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku