Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3209068
(11)  Číslo patentu  31057 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14905378.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3209068 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 48/20  H04W 48/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2014/090499 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/070387 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huawei Technologies Co., Ltd.; Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MA, Hui; Huawei Administration Building Bantian Longgang District, Shenzhen Guangdong 518129; CN;
YU, Yinghui; Huawei Administration Building Bantian Longgang District, Shenzhen Guangdong 518129; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenia a metóda na výber a opätovný výber buniek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
 
EP 3209068
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.10.2019 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2020 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3209068
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.05.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.05.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 22.05.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 22.05.2019 Typ Doručené
2c Opis 22.05.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.07.2019 Typ Odoslané
EP 3209068
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku