Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3166608
(11)  Číslo patentu  29810 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14896967.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3166608 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462021421 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/50  A61P 35/00  A61P 37/00  C07D 237/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/061393 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/007185 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.; No. 7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone Lianyungang, Jiangsu 222047; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIU, Dong; 78 Alder Lane, Basking Ridge, NJ 07920; US;
ZHANG, Minsheng; 31 Scheurman Terrace, Greenbrook, NJ 07059; US;
HU, Qiyue; Building 24 Room 1001 Qingtong Road 618 Nong Pudong District, Shanghai 201203; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Aminopyridazinónové zlúčeniny ako inhibítory proteínkináz 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.10.2022 
   Maximálna platnosť do  20.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 3166608
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166608
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.09.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.09.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.09.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166608
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.01.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.01.2019 Typ Doručené
2a Opis 14.01.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 14.01.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 13.03.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 13.03.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2019 Typ Odoslané
EP 3166608
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku